VDOสาธิต

ภาพรวมวิธีใช้เตียงยืดหลัง Inversion table

การปรับเตียงยืดหลัง Inversion table ก่อนใช้งาน

สาธิตการล็อคข้อเท้า ของ Inversion table

อีก VDO หนึ่งสาธิตการใช้งาน และผลที่เกิดขึ้นเมือปรับแกนความสูงของ Inversiontable ไม่เหมาะสม

การใช้งาน Inversion table เพื่อเน้นออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อหลัง

สาธิตการใช้งานเตียงยืดหลังแนวนอน

สาธิตการใช้งานเตียงยืดหลังแนวนอนร่วมกับเข็มขัด S-band

การประกอบเตียงยืดหลังแนวนอน